Fredsbevægelse
 

Anklage mod

statsminister Anders Fogh Rasmussen,
udenrigsminister Per Stig Møller m.fl.

for forbrydelser mod freden, mod menneskeheden og for krigsforbrydelser

Foreløbigt anklageskrift

Nürnberg-tribunalet erklærede anstiftelse af aggressionskrig som den ultimative forbrydelse mod menneskeheden:
"At anstifte en aggressionskrig er ikke blot en international forbrydelse; det er den største internationale forbrydelse, som kun adskiller sig fra andre krigsforbrydelser ved at den i sig selv rummer hele det akkumulerede onde."

Krigen mod Irak, som anføres af den amerikanske administration med George W. Bush i spidsen er en aggressionskrig, ifølge international lov.
"Aggression er en stats brug af væbnet magt mod en anden stats suverænitet, territorielle integritet eller politiske uafhængighed, eller på nogen anden måde, som er uforenelig med FN's Charter
", hedder det i FN's generalforsamlings Resolution 3314, vedtaget i kølvandet på Vietnamkrigen.

De eneste to undtagelser, hvor FN's charter tillader brug af væbnet magt mod en anden stat er ved selvforsvar, eller når den autoriseres af Sikkerhedsrådet.
Irak havde ikke invaderet noget andet land. Irak udgjorde ikke en umiddelbar trussel mod USA, UK, Danmark eller noget andet land. Sikkerhedsrådet gav aldrig grønt lys for krigen.

Bush, hans regering og hans allierede regeringer, indbefattet Anders Fogh Rasmussens, har begået og begår den største forbrydelse af alle mod freden og menneskeheden: aggressionskrigen.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen, udenrigsminister Per Stig Møller og andre medlemmer af regeringen samt hærledelsen anklages for forbrydelser mod menneskeheden, freden og sikkerheden ved at deltage i en sammensværgelse før krigen mod Irak for at udløse en aggressionskrig og for at deltage i denne ulovlige aggressionskrig, der er gennemført i strid med FNs charter og international lov.
Som partnere i den kriminelle Bush-regerings aggressionskrig mod Irak holdes de også medansvarlige for de øvrige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som den amerikansk-ledte krigskoalition og dens marionetter har begået, og for støtte til den amerikanske plan om verdensherredømme.

1) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al deltog før den ulovlige aggressionskrig mod Irak i en international sammensværgelse med henblik på at planlægge, gennemføre og udløse denne krig, som krænker FNs charter og international lov, med dansk deltagelse.
Herunder benyttede statsminister Anders Fogh Rasmussen sin stilling som formand for EU's ministerråd op til den ulovlige krig til at bidrage til dens gennemførelse.
Anders Fogh Rasmussen vildledte som en del af den fælles plan for at udløse aggressionskrigen systematisk folketinget og den danske befolkning.
Allerede før folketingets flertal havde truffet (den ulovlige) beslutning om dansk deltagelse i den ulovlige aggressionskrig, havde Anders Fogh Rasmussen og hærledelsen givet tilsagn om dansk deltagelse til Bush-administrationen og beordret dansk militær i aktion.

2) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlig for de krigsforbrydelser, der er begået af de danske styrker i Irak, herunder mord, tortur og mishandling af fanger og overdragelse af fanger til henrettelse og tortur.

3) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes medansvarlige for de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som er begået af USA og krigskoalitionen under den ulovlige krig og besættelse, herunder
a. mere end 100.000 civile dødsofre, fortrinsvis kvinder og børn, som følge af den militære vold
b. ødelæggelse og kollektiv afstraffelse af storbyer og byer som Falluja og andre med ubegrundet brug af militær magt; afskæring af vand- og elforsyning til storbyer
c. brug af ulovlige våben, indbefattet superbomber, klyngebomber, bomber, missiler, granater og kugler med depleteret uran
d. systematisk ødelæggelse af den irakiske infrastruktur, af økonomiske, sociale, kulturelle, medicinske, uddannelsesmæssige, regerings- og diplomatiske faciliteter, ejendomme og institutioner over hele Irak.
e. tortur og umenneskelig behandling af fanger som i Abu Ghraib-fængslet og andre steder
f. indsættelsen af en 'overgangsregering' med en mangeårig CIA-agent i spidsen, påtvingelsen af en ny forfatning og forsøg på gennemførelsen af en styret valgproces, som skal installere en regering, som vil lystre den amerikanske regerings vilje og kommando.

4) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlige for at trodse og forhindre De Forenede Nationers fredsskabende muligheder og rolle

5) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlige for at arbejde for særlige begunstigelser og fordele for danske virksomheder som A.P. Møller-Mærsk i kraft af den ulovlige besættelse for at sikre kæmpemæssige profitter, mens krigen betales af skatteyderne og gennem udplyndring af det irakiske folk

6) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlige for systematisk at udnytte, kontrollere, styre, manipulere, misinformere og begrænse presse- og mediedækningen og bevidst fremstille falske og vildledende informationer for at opnå støtte til ulovlige danske militære og politiske aktioner; og for at berøve det danske folk viden, der er nødvendig for en oplyst meningsdannelse, som er afgørende for den demokratiske proces og demokratiske valg.

Disse forbrydelser har til følge at Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller et al må afsættes fra deres embede og retsforfølges og dømmes ved en dansk eller international domstol på basis af international lov.

15. november 2004

Bilag

Nürnberg-tribunalets charter
Artikel 6 (uddrag)


De følgende handlinger, eller hver enkelt af dem, er forbrydelser, som falder inden for Tribunalets jurisdiktion, og for hvilke der skal bæres et individuelt ansvar:

(a) Forbrydelser mod freden: nemlig planlægning, forberedelse, indledning eller gennemførelse af en aggressionskrig, eller en krig, som krænker internationale traktater, aftaler eller garantier, eller deltagelse i en fælles plan eller sammensværgelse med henblik på noget af det nævnte;

(b) Krigsforbrydelser: nemlig krænkelser af love eller sædvaner for krigsførelse. Sådanne krænkelser rummer, men kan ikke begrænses til, mord, mishandling eller deportation af civilbefolkningen fra eller i besat område til slavearbejde eller med noget andet formål, mord eller mishandling af krigsfanger eller folk til havs, drab på gidsler, plyndring af offentlig eller privat ejendom, vilkårlig ødelæggelse af storbyer, byer eller landsbyer, eller ødelæggelse, som ikke begrundes af militær nødvendighed;

(c) Forbrydelser mod menneskeheden: nemlig mord, udryddelse, slavebinding, deportation og andre umenneskelige handlinger, begået mod enhver civilbefolkning, før eller under krigen, eller forfølgelser af politiske, racemæssige eller religiøse grunde ved gennemførelse af eller i forbindelse med nogen forbrydelse indenfor Tribunalets jurisdiktion, uanset om den krænker det lands love, hvor den begås, eller ej.

Ledere, organisatorer, anstiftere og medskyldige , som deltager i udarbejdelsen eller gennemførelsen af en fælles plan eller sammensværgelse for at begå enhver af de foran nævnte forbrydelser er ansvarlige for alle handlinger, som foretages af en hvilken som helst person ved en sådan plans gennemførelse

- End -