Fredsbevægelse
 

Ulla Røder: Åbent brev til udenrigsminister Per Stig Møller

København den 30. august 2005

Udenrigsministeriet
Udenrigsminister, hr. Per Stig Møller
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Kære hr. udenrigsminister Per Stig Møller.

Jeg tillader mig med dette brev at gøre Dem opmærksom på en international konference den 1. og 2. oktober i Chianciano, Italien med titlen ”Lad Irak få Fred – støt det irakiske folks legitime modstand”, og vedlægger i kopi det foreløbige program herfor.

Europas folk søger efter en retfærdig fred i Irak. Hr. Leonardo Mazzei, sekretær i den italienske Free Iraq Committee har indkaldt til denne konference, hvor såvel en række prominente Irakiske borgere som borgere fra USA og Europa har ønsket at deltage.

44 medlemmer af Den amerikanske Kongres har sendt et brev til den italienske Ambassade i Washington hvor de beder om at Italien forhindrer ovennævnte konference. Jeg vedlægger kopi af brevet. Det er klart at denne henvendelse fra USA sker for at forhindre folk fra alle større politiske, kulturelle og religiøse kræfter og højere rangerende repræsentanter i opposition til USA og allieredes troppers besættelse af Irak i at indgå i en debat med folk fra Europa.

Det er fra arrangørernes side blevet oplyst mig, at man havde rettet en officiel henvendelse til såvel den Italienske ambassade i Baghdad som til Udenrigsministeriet i Rom. Den 1. august kunne man officielt meddele, at der ingen problemer var med hensyn til udstedelse af visa. Man bad endog om yderligere information for den videre ekspedition af visa. Forberedelserne til konferencen fortsatte, men den 8. august vendte den italienske repræsentation i Irak pludselig på en tallerken og meddelte, at ”udenrigsministeriet nægter Deres visa anmodning”.

Mens et protestbrev mod afvisningen af visa underskrevet af en række indflydelsesrige personer til den italienske udenrigsminister forblev unævnt i de daglige medier, blev der i den italienske avis ”Libero” rejst en smædekampagne for at kriminalisere såvel organisatorer som de folk, der rejser økonomisk støtte til konferencens gennemførelse. Denne heksejagt har nået klimakset ved kravet om at forbyde konferencen såvel som at arrestere og anklage Leonardo Mazzei. Der går endvidere rygter om, at man også samtidig har lagt pres på det lokale styre i Tuscany provinsen, hvor byen Chianciano er beliggende. Rygtet siger at politiet i byen har lagt pres på kongres centret, hvor konferencen skal afholdes for at få dem til at annullere kontrakten om konferencen.

Jeg vedlægger protestbrev af 25. august fra Komiteen for et Frit Irak til Italiens udenrigsminister Gianfranco Fini til orientering. Flere danske borgere har tilsluttet sig denne konference og ønsker at deltage i konferencen. Om den italienske regering bøjer sig for USA's pres er uvist endnu, men jeg vil gøre udenrigsministeren opmærksom på, at det er helt utilstedeligt, at USA skal kunne blande sig i Italiens og Europas interne anliggender og folks helt legitime ret til at afholde konferencer her i Europa om politiske forhold.

Dette er en legitim konference til støtte for folk i Irak, der for tiden kæmper en ulige kamp for deres frihed fra besættelsesmagten. Det irakiske folk har en helt legitim ret i henhold til FN Charteret artikel 51 til at forsvare sig selv. Om denne ret til Iraks folk til at forsvare sig selv fortsat skal udøves med våben eller via dialog afhænger i høj grad af, hvorvidt det irakiske folk får reel mulighed for at føre reel dialog med folk udenfor Irak, der kan støtte op om deres helt berettigede krav om frihed til selvbestemmelse. Den her omhandlede konference kan netop åbne for en sådan international dialog og føre frem til en retfærdig fred i Irak – en fred der aldrig vil kunne nås via den voldelige indsats USA og allierede indtil dato har ydet i Irak.

Det kan næppe være en overraskelse for udenrigsministeren i Danmark, at der ude i verden såvel som i Danmark findes en stor modstand mod den fortsatte tilstedeværelse af besættelses tropper i Irak. Ligeledes må det være udenrigsministeren også være bekendt med at et flertal af den danske befolkning nu ønsker de danske tropper ud af Irak.

Derfor vil jeg ikke afholde mig , at bede udenrigsministeren meddele mig, hvilke skridt man kan foretage fra officiel side, såfremt det lykkes for USA at få presset den italienske regering til at forbyde konferencen?

Jeg vil anse et sådant tiltag som en direkte krænkelser af danske borgeres ret til at forsamles indenfor EU grænser og udøve deres demokratiske rettigheder til at deltage i politiske møder. Det er selvfølgelig sket før i historien, at regeringer har lagt låg på retten for anderledes tænkendes muligheder for at udtrykke sig og forsamles, men jeg håber inderligt at den danske regering ikke vil sidde en sådan udemokratisk og ulovlig handling overhørig, men vil tage et passende skridt til at meddele regeringens holdning hertil til såvel USA som Italiens regeringer.

USA har absolut ingen ret til og det er helt uacceptabelt, at USA kan presse deres terrorlov 'the Patriot Act' ned over hovederne på folk i Europa, og bringe almindelige borgere i miskredit ved at hænge dem ud som støtter af terror for at arrangere eller tilslutte sig en konference. Deltagelse i denne konference er umådelig vigtig for folk, der ønsker at debattere og blive informeret om forholdene i Irak. Det er vores demokratiske ret og pligt at holde os orienteret. Det kan i hvert fald ikke være op til USA at bestemme, hvem vi må tale med.

Jeg vedlægger et brev fra Jan Myrdal til den svenske statsminister Göran Persson til orientering. Jan Myrdal har anmodet om, at konferencen kunne afholdes i Stockholm i tilfælde af Italien bøjer sig for presset. Der er endnu ikke svar herpå, men skulle dette vise sig umuligt, vil jeg bede udenrigsministeren tage stilling til, om den danske regering vil tillade en sådan konference at blive afholdt her i landet?

Jeg afventer Deres svar hurtigst muligt, da dette er et principielt spørgsmål for mig af yderste vigtighed, at få en klar og utvetydig stillingtagen til fra den danske regering. Danmarks borgere og Europas borgere har krav på at vide om deres civile rettigheder: ”Ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger, retten til menings- og ytringsfrihed, herunder at søge, modtage og meddele oplysning uden indblanding fra offentlige autoriteter, tanke-, samvittigheds og religionsfrihed”, er blevet opløst eller stjålet fra dem ved indførelse af terrorlovene.

Med venlig hilsen

Ulla Røder
E-mail: B_U_R_2003@yahoo.dk .

Kopi af dette brev er sendt til:
Den Italienske Ambassadør i Danmark, hr. Roberto di Leo, Gl. Vartov Vej 7, 2900 Hellerup
The Italian Free Iraq Committee, Leonardo Mazzei
Komiteen for et Frit Irak, Danmark.

Tema om konferencen:
http://www.fritirak.dk/emner/tema/solidaritet/konferencer.htm

Støt Ulla Røder!
http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/aktioner/030614_ulla_roder_fri.htm

- End -