International fredsbevægelse

Verdenstribunalet om Irak

 

Verdenstribunal
om Irak

World Tribunal on Iraq
www.worldtribunal.org

Se
Statement

1.session
Bruxelles 14.-17. april 2004

www.brusselstribunal.org

The BRussells Tribunal
Lørdag den 17. april 2004.

Engelsk udgave her

Verdenstribunalet om Irak har holdt sin første session
i Bruxelles 14-17 april 2004

Den ny imperiale verdensorden i fokus
En høring om Project for the New American Century
(PNAC)

Hvad er BRussell Tribunalet?

Anklagen mod PNAC

KOMMISIONENS KONKLUSION

I overensstemmelse med traditionen fra Russell Tribunalet i 1967 om Vietnam-krigen og arbejdet i forbindelse med People's Permanent Tribunal og andre lignende tribunaler, således som det, der blev afholdt i Bruxelles i 1991, samledes BRussells-Tribunalet den 14.-17. april 2004. Dette tribunal udgør åbnings-sessionen for Verdenstribunalet om Irak (World Tribunal on Iraq), en serie af høringer, der er planlagt til at afsluttes i Istanbul i 2005

BRussels Tribunal fokuserede på de programmer og de politiske aktiviteter, der blev foreslået af "The Project for the New American Century" (PNAC), en fortrinsvis neo-konservativ "tænke-tank", der går ind for globalt amerikansk overherredømme fortrinsvis via truslen om eller brugen af militær magt.

Tribunalets mål i dets arbejde som en undersøgelseskommission er at klarlægge, hvorvidt der var en forbindelse mellem PNAC´ forslag og den nuværende amerikanske regerings udenrigspolitiske og militære strategi og den efterfølgende invasion og besættelse af Irak. Kommissionen undersøger også virkningen på internationale relationers stabilitet og sikkerhed af den politik og de programmer, som støttes af PNAC .

For at fastlægge sine resultater og udforme sin rapport har kommissionen hørt vidnesbyrd fra specialister i internationale anliggender og vidner med kendskab til de aktuelle vilkår i Irak. Kommissionen støttede sig også til PNAC´s rapporter og officielle amerikanske regeringsdokumenter, såvel som skriftlige analyser. (1)

Kommissionen kom til følgende konklusioner:

PNAC programmet består af tre hovedkomponenter:

at etablere amerikansk hegemoni i det nye århundrede, primært på grundlag af militær og teknologisk overlegenhed,

at tilvejebringe, hvad der undertiden betegnes som en "Pax Americana", med henblik på at forhindre opkomsten af en hvilken som helst konkurrerende global eller regional magt i at udøve forebyggende aktioner imod alle registrerede trusler imod amerikanske "interesser" og sikkerhed.

Et betragteligt antal af underskrivere på PNAC´S stiftende "principerklæring" fra 1997 er siden blevet medlemmer af den nuværende amerikanske administration, deriblandt Dick Cheney, Donald Rumsfeld og Paul Wolfowitz. Denne administrations tilegnelse af disse principper bekræftes af officielle dokumenter fra Det Hvide Hus som f.eks. "The National Security Strategy" fra september 2002. Disse principper er blevet sat i værk via invasionen i 2003 af Irak.

Ifølge en klar majoritet af stater og en omfattende konsensus blandt juridiske eksperter udgør invasionen af Irak en aggressionshandling, et brud på en af de mest fundamentale normer for international retsorden.
Dette demonstrerer, at gennemførelsen af politiske planer, der stammer fra PNAC, og som er tiltrådt af den nuværende administration, er i modstrid med FN-charterets principper og underminerer selve det FN, der bærer hovedansvaret for opretholdelsen af international fred og sikkerhed.

Invasionen af Irak har resulteret i mere end 10.000 civile ofre. For hver dag der går af besættelsen, vokser antallet af ofre jævnsides med grove krænkelser af humanitær lov og menneskerettigheder, således som vilkårlig arrestation, mishandling og tilsidesættelse af grundlæggende behov. Situationen for den irakiske befolkning er klart forværret og løfterne om demokrati og frihed har vist sig illusoriske. Den konstante brug af ord som "demokrati", "frihed" og "menneskerettigheder" i en sådan sammenhæng udgør en komplet pervertering af disse begreber.

Så langt fra at bibringe stabilitet og fred i Irak og hele regionen har invasionen og besættelsen skabt ustabilitet og kaos. Desuden har den bevidste destruktion af Irak effektivt fremmet den israelske regerings politik i henseende til yderligere ulovlig ekspansion og de facto annektering af territorier såvel som yderligere tilintetgørelse af det palæstinensiske folks rettigheder. Tribunalet har bemærket, at PNAC i 2002 selv eksplicit opfordrede den amerikanske administration til at acceptere den israelske regerings synspunkter. Disse udviklinger øger fjendtligheden mellem regionens befolkninger og Vesten, og er i modstrid med det proklamerede formål om at gøre verden til et sikrere sted.

Der er vidnesbyrd om en konsistent amerikansk strategi, som forudset af PNAC rapporten med titlen "Rebuilding America's Defences", der handler om at etablere global dominans via militære midler. I modsætning til påstande om, at denne dominans vil være et "venligsindet overherredømme", vil det sandsynligvis snarere føre til en tilstand af permanent krig.
PNAC's politik er baseret på en brutal unilateralisme og tilsidesættelse af retsprincipper. Som sådanne udgør PNAC's ideer en intellektuel forbrydelse. Krigen i Irak er kun et element i en global dagsorden, der er forbundet med det dominerende økonomiske systems logik, inspireret af neo-konservativ ideologi og støttet af religiøs fundamentalisme.

Som følge af den voksende modstand, som besættelsesmagterne møder i Irak og andre uforudsete vanskeligheder, har de Forenede Stater og Storbritannien formuleret kyniske forslag om FN´s engagement i Irak og dermed tilsidesat den irakiske befolknings suveræne ret til at afgøre sin egen
fremtid. FN bør undgå meddelagtighed - for slet ikke at tale om enhver form for legitimering - af den illegale invasion og besættelse af Irak. Enhver sådan aktion vil yderligere diskreditere denne verdensorganisation. FN bør genoprette sin legitimitet ved at sikre den fuldstændige tilbagetrækning af alle besættelsesstyrker og ved at hjælpe den irakiske befolkning med at genvinde sin fulde suverænitet.
Ethvert engagement fra EU's side eller fra NATO i henseende til at hjælpe besættelsesmagterne bør afvises.

Endelig opfordrer tribunalet verdens befolkninger til at kræve at deres regeringer

- nægter militær, politisk, finansiel eller nogen som helst anden støtte til besættelsesmagterne, og

- at modsætte sig den illegale implementering fra besættelsesmagter eller deres surrogaters side af alle planer for gennemgribende privatisering af den irakiske økonomi.

Tribunalet udtrykker også sin solidaritet med den irakiske befolkning og dens støtte til deres forsøg på at opnå fuld suverænitet.

----------------------------------------------------

[1] De mundtlige og skriftlige vidnesbyrd samt officielle dokumenter er gengivet i et forberedende dossier med titlen "Questioning the New Imperial World Order".

Overs. Hans Pendrup

Se også:
Hvad var Russel-tribunalet?

Verdenstribunalet om Irak
Følg WTI - Verdenstribunalet- her

Se mere om Bush-doktrinen og PNAC på www.stopterrorkrigen.dk

- End -