International fredsbevægelse
 

Atomvåben skal afskaffes

Aldrig mere et Hiroshima

Af Ulla Røder

I England vil man flere steder starte en sulte tid fra den 6 august til den 9. august på offentlige steder og sprede information om atomvåbenes ulovlighed og gøre opmærksom på at folk skal kræve disse våben helt afskaffet i stedet for at fortsætte atomvåbenkapløbet og dermed faren for at terrorister en dag også får atomvåben og bruger disse mod storbyer i Europa - måske i København en dag.

Dette følgende er en oversættelse fra Trident Ploughshares - der er en gruppe af folk, der har dedikeret deres liv til at få afskaffet Trident atomvåbene og få udryddet atomvåbentruslen.
Desuden følger nogle kommentarer til atomvåben situationen - set med danske øjne.

Brugen af atomvåben i Hiroshima og Nagasaki var forfærdelig og amorals. Det må aldrig blive tilladt at ske igen. Verden er stadig fuld af atomvåben. Blandt andet patruljerer Trident atomvåben ubådene på havene hver eneste dag og udgør en trussel mod andre lande.

Storbritannien arbejder jo også for tiden sammen med USA for at bygge en ny generation af atomvåben. Dette er uacceptabelt, ulovligt under international lov. De må stoppes. Vi må derfor bede vores regering så vel som USA's og Storbritanniens regeringer om: at ophøre med at bryde ikke spredningstraktaten. at skille sig af med Trident og ikke at erstatte Trident med nye atomvåben.
Den 6. August 1945 blev der droppet en 13 kilotons atombombe på Hiroshima og Japan. Den dræbte 140.000 folk. Tre dage senere blev en 20 kilotons atombombe droppet over Nagasaki og dræbte yderligere 70.000 folk. I titusindvis af folk døde af bestrålingen i de følgende år. Folk dør stadig 60 år senere efter livslang strålingssygdom.

Storbritanniens atomvåben system

Storbritanniens atomvåben er baseret på Trident raketter lejet USA og er klar til affyring fra fire ubåde, der er hjemmehørende på søværnets base i Faslane på Gareloch nær Glasgow. Hver ubåd har 32 atomsprænghoveder. To af ubådene er altid på patrulje. Hver atomsprænghoved har 7 (-8) gange den energi som bomben, der destruerede Hiroshima. Den totale styrke af alle atomsprænghovederne indsat på ubåde baseret i Skotland er omkring 14.4 megatons, som er lig med over 1000 Hiroshima bomber. Trident systemet er derfor en massiv optrapning af Storbritanniens atomkapacitet og er ulovlig under international lov.

Storbritannien arbejder også sammen med USA for at udvikle nye små atomvåben specifikt designet til at være lettere at bruge. Aldermaston i Berkshire i England, fabrikken der producerer Storbritanniens atom-sprænghoveder, rekrutterer hundreder af nye atom-videnskabsfolk og bygger en laser som kan teste og hjælpe at bygge nye atomvåben. Dette betyder at Storbritannien bryder ikke-sprednings traktaten, som senest blev gennemgået i foråret 2005. Storbritannien har underskrevet ikke-spredningstraktaten og er bundet heraf.

International lov

I juli måned 1996 gav Den internationale Domstol dens udtalelse om lovligheden af atomvåben. Domstolen udtalte, at ”metoder og midler til krigsførelse som vil afskære enhver skelnen mellem civile og militære mål, eller som vil resultere i unødvendig lidelser for de kæmpende, er ulovlig. I betragtning af de unikke karakteristika for atomvåben er brugen af sådanne våben næppe forenelige med sådanne betingelser”
(citat Den internationale Domstol, 1996).

Hiroshima og Nagasaki

Foruden at bombningen af Hiroshima og Nagasaki var en forfærdelig forbrydelse mod menneskeheden, afsluttede brugen af atomvåben ikke anden verdenskrig. Den japanske regering prøvede allerede på at overgive sig.
”Det vil være en misforståelse at antage at Japans skæbne blev afgjort af atombomben. Japans nederlag var klart før den første atombombe faldt”,
(citat af Winston Churchill).

”Lige netop på det tidspunkt var Japan ved at finde en måde a overgive sig på uden for meget at tabe ansigt. Det var ikke nødvendigt at ramme dem med den forfærdelige ting”, citat af general Eisenhover).”Brugen af dette barbariske våben i Hiroshima og Nagasaki var ikke nogen materiel hjælp i vores krig mod Japan. Japanerne var allerede overvundet og parate til at overgive sig”
(citat af admiral William Leahy – USA's præsident Truman's øverstkommanderende).

Atomvåben ikke-sprednings traktaten

Denne traktat blev underskrevet i 1969. Denne traktat forbyder spredning af atomvåben og atomvåbenmaterialer. Til gengæld erklærer alle ikke-atomvåbenstater aldrig at udvikle atomvåben for deres egen sikkerhed. De fem atomvåbenstater, herunder Storbritannien, har erklæret at reducere og afskaffe deres atomvåben for at forstærke international sikkerhed for alle.

Imidlertid, atomvåbenstater afskaffer ikke deres atomvåben. Storbritannien har udskiftet deres gamle atomvåben med Trident systemet. Trident systemet har kapacitet til at målrette og ramme flere mål på én gang, og på to gange den afstand, som de gamle atomvåben kunne nå

Ikke-spredningstraktaten blev revideret i maj i år i New York. Storbritannien og USA pressede for at få en fortsættelse af ikke-atomvåbenstaternes forpligtelser til ikke at udvikle atomvåben, samtidig med at de ignorerede deres egne forpligtelser til at afruste. Dette førte til en blokade af konferencen fra begge sider. Andre faktorer, der spillede en rolle i konferencens kollektive fiasko, var:

Atomvåbenspøgelset i Nordkorea og Israel. USA's trussel om en umiddelbart forestående genoptagelse af atomprøvesprængninger; striden med Iran; og bekymringen over programmer i Japan med produktion af atomvåbendueligt plutonium og andre landes oparbejdning af brugt atombrændsel.

”Konferencens blokering lægger kun yderligere vægt på behovet for at understøtte nedrustningssiden af processen. Med mindre og indtil vi får afskaffet alle atomvåben, vil andre lande også ønske at anskaffe dem – og det er den destruktive dynamik vi er vidne til”.
(citat af afrustnings-specialist William Peden, 27. maj 2005).

Ikke-spredning ?

Dette kræver en ekstra forklaring (Ulla Røder):


USA og Storbritannien samarbejdede på ikke spredning konferencen om at ville erhverve sig særrettigheder beskytte deres særinteresser, så de kan opbygge nye love for at snige sig ud af deres forpligtelser under ikke sprednings traktaten og fortsætte deres atomvåben oprustning med næste generations atomvåben. Alt i mens alle andre intet vil kunne foretage sig noget uden at bliv skudt sønder og sammen.

En ny protokol vedrørende Fixed Platforms, som for nylig blev vedtaget af International Maritime Organisation (IMO) som tillæg til 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) skulle forhandles. Sydafrika havde bedt om at få dette tillæg stoppet, da dette ville være en omgåelse af ikke-spredningstraktaten. Dette tillæg ville, medmindre dette spørgsmål blev genåbnet under revideringen af ikke spredningstraktaten - blive gennemført senere på året i oktober (oktober)og dermed lovliggøre USA og Storbritanniens særrettigheder.

En sådan gennemførelse vil give USA og Storbritannien lov til at kunne transportere atomvåben og dele til atomvåben under denne protokol og dermed kunne fortsætte deres atomvåben oprustning som planlagt med blandt andet indsættelse af de nye mini-atomvåben ca. år. 2010.

Bestemmelsen gælder transport af dele til affyringssystemer til atomvåben. Det skal ifølge denne konvention være lovligt for stater, der har underskrevet ikke sprednings traktaten, at transportere dele eller materialer (til direkte eller til dobbeltanvendelses formål) – hvis delen eller materialet er bestemt til affyrings systemer af et atomvåben eller andre atom våben dele; hvis besiddelsen af sådant våben eller dele til sådanne våben ikke strider mod denne stats forpligtelser under ikke spredningstraktaten. (Brug er ulovlig – men besiddelse er tilladt).

Kun de nuværende atomvåbenstater har 'lov at besidde atomvåben (underforstået indtil disse er afviklet i ikke spredning traktaten, men de har ifølge artikel VI også en forpligtelser til i god tro at nedruste deres atomvåben helt og fuldstændigt. Derfor er der også en bestemmelse i Artikel I og II, der netop forbyder at transportere nogle som helst atomvåben eller andre atom dele til atomvåben sprænghoveder eller have kontrol med sådanne våben eller eksplosive dele direkte eller indirekte.

SUA aftalen og dens protokol er to af tolv FN konventioner mod terrorisme som stater skal overholde i henhold til FN sikkerhedsråds resolution 1373.
Den bestemmelse, som bliver sneget ind ad bagdøren, er i strid med ikke-spredningstraktatens artikel I og II. Ydermere søger dette tillæg til SUA aftalen, at genfortolke staternes forpligtelser under ikke sprednings traktaten - og har den effekt at grave yderligere grøfter i det ulige lov regime til fordel for de eksisterende atomvåbenstater under ikke sprednings traktaten.

Jeg håber, at jeg vil få rigtig mange i gang med at tage atomvåben protesterne op igen. Ikke kun på Hiroshima dagen; men at budskabet om total afskaffelse af atomvåben også vil blive spredt hver eneste dag, indtil vi får disse våben totalt elimineret.

Atomvåbenmagterne har frit spil


Atomvåbenmagterne har alt for længe haft frit spil og haft mulighed for at holde denne negative udvikling i gang. USA og Storbritannien synes at kunne gennemføre, hvad der passer dem, når det gælder atomvåben produktion, transport, test og forurening med radioaktivitet og forringet uran, der findes i de dybdeborende bomber, der blev brugt i Afghanistan og Irak, såvel som på de store testområder i USA og Skotland. Ubåde ombygges; og der skrottes med deraf stadig uløste affaldsproblemer.

Aldermaston og Sellafield kan udlede giftige og radioaktive stoffer i forøgede mængder (som følge af den stigende produktion af de nye atomvåben) ved at ignorere årelange protester og indsigelser (herunder fra Danmarks Miljøministerium helt tilbage i år 2000) fra såvel lokale folk i England, Skotland og Irland. 12 Europæiske lande under OSPAR har i 15 år krævet et totalt stop for udledningerne, der også forurener blandt andet Danmark, da forureningen blæser med vestenvinden over Danmark og føres med strømmen til den danske vestkyst.

Siden ikke-spredningstraktatens oprettelse i 1968 er der blevet spredt mere og mere radioaktiv forurening og der er blevet forberedt storstilet oprustning til endnu flere og endnu mere inhumane våben – der først og fremmest beskytter ødelæggelse af militært isenkram og dræber flest mennesker til laveste kostpris - herunder de nye typer atom-våben.

Endelig skal vi jo heller ikke glemme Danmarks rolle i atomvåbenpolitikken gennem vores medlemskab af NATO og USA's brug af Thule-basen på Grønland til deres overvågning og kommando kommunikations satellitsystem (MILSATCOM), der styrer og kontrollerer al kommunikation mellem NATO's hære. Installationer på Thule gør det muligt for USA i direkte tid at beordre deres og NATO's såvel konventionelle våben som atomvåben til affyring, hvor end i verden disse tropper og våben end befinder sig.

At denne installation er direkte i strid med folketingets vedtagelse af en tilladelse til USA at udvide Thule-radaren, lægges der som sædvanlig låg på. Folketinget gav udtrykkelig meddelelse om, at såfremt Thule-basen skulle bruges til USA videre stjernekrigsplaner, så skulle der en ny forhandling og beslutning til. Folketinget blev bare ikke informeret om, at såvel hardwaren til disse installationer som softwaren allerede var installeret og kun manglede de sidste satellitters opsendelse. Disse satellitter – der muliggør tovejs kommunikation direkte med USA's rum kommando = US strategiske kommando. Disse satellitter blev helt tilfældigt opsendt næsten samtidig med den endelige beslutning om opgraderingen.

Vores udenrigsministerium påstår at MILSATCOM har eksisteret på Thule i årtier, men han glemmer at fortælle, at de seneste opsendte satellitter har ændret systemet radikalt fra et overvågningssystem til et globalt våben affyrings kommando system. Udenrigsministeriet glemmer også, at fortælle at de seneste satellitter muliggør, at denne installation kan indgå i de nye våbensystemer, som USA og allierede opbygger for deres nuværende og kommende våbenarsenaler. - herunder atomvåbnene.

Disse nye våbensystemer vil kunne rette deres skyts fra rummet mod jorden – og fra rummet mod fjendtlige satellitter og fartøjer. Dette må kunne betegnes som anti-satellit våben. Anti-satellit våben er i strid med ASAT traktaten og våben i rummet er i strid med den såkaldte månetraktat (Outer Space Treaty).

Udenrigsministeriet synes ikke helt at (ville) forstå dette meget komplicerede og teknisk indviklede våbensystem - og henviser derfor til at man retter henvendelse til Forsvaret med yderligere forespørgsler. Jeg vil hermed lade denne opfordring gå videre til folk, men det friholder ikke vores regering fra selv at holde øje med hvad det danske forsvar foretager sig i NATO regi og herhjemme, hvor alle vores våbensystemer også bliver moderniseret til at kunne kommunikere via. USA's MILSATCOM.

En sidste lille detalje, man gang på gang glemmer at nævne i denne forbindelse er, at USA's atomvåbendoktrin ikke længere skelner mellem konventionelle bomber og atombomber. Efter at USA sammenlagde USA's strategiske kommando med USA's Rum kommando, og satte een general til at bestemme over alle våbnene, er verden herefter blevet afhængig af denne generals beslutninger om, hvilke våben der vælges i en hvilken som helst krigs- eller krisesituation.

Under alle omstændigheder har der aldrig været debatteret eller givet tilladelse til, at det danske forsvar skulle underlægge sig en amerikansk general og være totalt afhængigt af et kommandosystem, hvor alene USA's øverste kommando har den sidste besluttende myndighed. Derved bliver Danmarks soldater i krige nødt til at acceptere brug af atomvåben på lige fod med de konventionelle våben. Det vil sige at også atomvåben vil kunne medtages på danske fly. F-16 flyene er allerede klar til at kunne klare at medbringe de nye typer af våben – dvs. også de kommende nye atomvåben og fremtidens Joint Strike Fighteren vil selvfølgelig heller ikke have problemer med at kunne kaste disse nye ”konventionelle mini-atombomber”.

Spørgsmålet er bare – hvem har givet tilladelse til dette?. Der er ikke hold i dansk lov ej heller i international lov hertil efter min bedste overbevisning nogen steder. Regeringen tror den kan luske dette igennem uden nogen opdager det, men vi er mange, der allerede er opmærksom på regeringens dobbeltspil med USA og USA's våbenindustri.

Når dertil lægges at NATO's struktur er under hastig forandring til at kunne klare hurtigudrykkende krige op til to steder på een gang - herunder krige med trussel om brug af atomvåben, som er en del af NATO strategi (der i øvrigt ligger helt på linie med USA's og Storbritanniens strategi), så er det på tide, at vi her til lands begynder at få fingrene ud af starthullerne og får sat gang i atomvåben protesterne igen - massive protester - hele tiden - indtil der sker en radikal forandring og stop for denne ulovlige våbenspiral.

Danmark i atomspillet

Vi må kræve, at atomvåben oprustning stoppes, at ingen danske firmaer får tilladelse til at medvirke til USA's stjernekrigs opbygning. Dansk industri må stoppe dette samarbejde med USA af dele til disse nye våben og satellit systemer.
Afrustningen er overhovedet ikke taget af folks dagsorden.

Vi kræver stadig, at vores regering får sat en dagsorden op til, hvordan man mener atomvåben skal afskaffes; Hvordan den vil fastholde atomvåben staterne i at overholde deres forpligtelser til total afskaffelse af alle deres atomvåben under ikke-sprednings traktaten.

Hvilke love regeringen vil vedtage for at sikre, at det i Danmark bliver ulovligt at medvirke til produktion af dele til ulovlige atomvåben og rum våbensystemer; at sikre at Thule base aftalen bliver overholdt; og at sikre, at Thule basen ikke anvendes til installationer, der udgør en del af USA og NATO's atomvåben affyrings- og kontrol system.

Danmarks holdning til våbenudviklingen i rummet er det vist også på høje tid at tage op i folketinget. Skal vi forhindre et nyt globalt Hiroshima – så skal det være nu. Om nogle år er det en realitet vi ikke kan leve med, men vil dø af – ligesom folk i Hiroshima stadig dør af strålingssyge. Vi på over 50 kan være ligeglade – for langtidsvirkningen kommer først 15 år efter – men hvad med dine børn og børnebørn? Vil ungdommen virkelig betale prisen for disse våben systemer de næste 80 til 100 år?

Der er brug for debat og reaktion herpå, hvis vi stadig skal sige Aldrig mere et Hiroshima.

Ulla Røder – 31. juli 2005.

Se også
Retssag mod Ulla Røder m..fl i Byretten 31. august
Støt Ulla Røder!


- End -